Поставяне на рекламни табели

Поставяне на рекламни табели

публикувано в: Новини | 0

Поставяне на информационни и рекламни табели по фасадите на сградите на територията на Столична община.

Съгласно Закона за собствеността и Закона за управление на етажната собственост фасадите на сградите са обща част и пространството върху тях може да бъде отдавано под наем на други лица.
Обикновено, при провеждане на Общо събрание на етажните собственици, се упълномощава лице, което да сключи договор за наем, в който да се посочва, че влиза в сила от датата на издаването на документ от Общинската администрация, съгласно който се позволява поставянето на табелата. Решението се взима с обикновено мнозинство – повече от половината от представените идеални части от сградата. Фирмените надписи и фирмените информационно‐указателни табели, както и фирмените тотеми представляват информационни елементи по смисъла на „Наредба за преместваемите обекти, за рекламите, информационни и монументално‐декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община“. Разликата е в обстоятелството дали на мястото, на което се поставя табелата се намира седалището или дейността на въпросната фирма.
Фирмените надписи отразяват само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретния обект. Информационно‐указателните табели обозначават определени обекти или дейности или упътват към местоположението им.
Фирмената информационно‐указателна табела може да съдържа само наименование (лого) на фирмата, адрес, указателна стрелка и обозначение за разстояние в цифри.
– Фирмен надпис /в случай, че на мястото се намира седалището или дейността на юридическото лице/ – проектът на фирмения надпис се одобрява от главния архитект на съответния район, който издава и разрешението за поставяне.
– Информационно‐указателните табели /когато на мястото не се намира седалището на лицето/ – фирмените информационно‐указателни табели се поставят с разрешение на кмета на Столичната община или упълномощено от него лице въз основа на типови проекти, одобрени от главния архитект на Столична община за срок не по‐дълъг от една година.
– Фирмени тотеми са индивидуални рекламни монументално‐декоративни елементи, обозначаващи местонахождението на обект. Те могат да бъдат поставяни само в близост до означения обект – в границите на УПИ, в който се намират. Поставянето на фирмен тотем може да бъде предвидено с инвестиционния проект за изграждане на обекта и да се допусне с общото разрешение за строеж, както и по отделни индивидуални проекти и разрешение за поставяне.